ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуга ЈЕДНОДНЕВНЕ И ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ученика од I до VII разреда – ЈН бр. 1.2.1./2020 а КОНКУРЦНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ