Разумевање места и улоге Ученичког парламента

Вести, Ученички парламент

 

Разумевање места и улоге Ученичког парламента за демократско функционисање друштва

Указивање на значај доброг информисања о Ученичком парламенту за његово функционисање

Ученички парламент је законом загарантована формална институција која учени­цима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се непосредно њих тичу.

 

Конвенција за заштиту људских права и основних слобода

(Европска конвенција о људским правима)

 

Донета у оквиру међународне организације Савет Европе 1950. године, заснива се на принципима Уни­верзалне декларације о људским правима и могу је потписати само чланице Савета Европе.

Члан 10.

Имате право да одговорно кажете и напишете шта мислите као и да дате и примате информације од других људи.

Члан 11.

Имате право да учествујете у мирним скуповима и оснивањима или придруживању удружењима.

Устав Републике Србије гарантује ова права у односу на све грађане, а не садржи посебне гаранције, нити забране у односу на децу.

Закон о основама система образовања

(Службени гласник РС бр. 62/2003)

Члан 56.

Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник

Ученичког парламента.

Члан 95.

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и посеб­ним законима, а установа је дужна да обезбеди њихово остваривање.

Члан 98.

У последња два разреда основне школе и у средњој школи може да се организује

Ученички парламент ради:

 1. давања мишљења
 2. разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника
 3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.

Парламент се бира сваке школске године и има председника.

Програм рада Парламента саставни је део годишњег програма рада школе.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

ДОБРОБИТИ ОД ОСНИВАЊА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА УЧЕНИКЕ

 • остваривање права гарантованих међународним и националним документима
 • прихватање права и одговорности
 • уважавање личности ученика
 • искуство тимског рада
 • могућност утицаја на одлуке од значаја за ученике

ДОБРОБИТИ ОД ОСНИВАЊА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА НАСТАВНИКЕ

 • смањивање одговорности и подела обавеза
 • боља сарадња са ученицима
 • упознавање са потребама ученика
 • успешније решавање неких проблема ученика
 • веће задовољство радом и животом у школи

ДОБРОБИТИ ОД ОСНИВАЊА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА РОДИТЕЉЕ

 • одговорна деца која су свесна својих могућности
 • боље идентификовање потреба деце
 • мање конфликтних ситуација
 • боља комуникација и сарадња
 • активно укључивање у школски процес

ДОБРОБИТИ ОД ОСНИВАЊА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

 • лакше упознавање са потребама ученика и адекватно прилагођавање локалних акција тим потребама
 • лакша и боља информисаност о животу у школи
 • боља расподела наменских средстава (новац намењен образовању)
 • могућност двосмерне комуникације ради остваривања заједничких циљева
 • квалитет рада у школи се побољшава, чиме се побољшава квалитет живот  у локалној заједници.