Завршни испит

Вести

Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих (у даљем тексту: одрасли). Завршни испит полаже се 21, 22. и 23. јуна 2023. године, у складу са Календаром образовно-васпитнoг рада основне школе за школску 2022/2023. годину (у даљем тексту Календар). Одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих завршни испит полажу 21. јуна 2023. године. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року. У складу са Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 1/11,1/12, 1/14, 12/14, 2/18, 3/21 и 14/22) ученици на крају осмог разреда полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик и књижевност, односно матерњи језик, из предмета Математика и из једног од пет предмета који ученик изабере са листе предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија. 

Прилог 1 Упутство за председника сколске комисије директор

Прилог 2 Упутство за одељењске старешине

Прилог 3 Упутство за дезурне наставнике

Прилог 4 Заштита података о личности

Прилог 5 Упутство за прегледање

Прилог 6 Упутство за поступак приговора

Прилог 7 Упутство за супервизоре

Прилог 8 Упутство за прикупљање података

Прилог 9 Упутство за ученике и родитеље