Закони и правилници

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 46/2019 и 104/2020. Члан 1. Овим правилником утврђује се Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и...

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs Редакцијски пречишћен текст На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси...