Школски одбор

Uncategorized

Kојим питањима се бави Школски одбор?

 1. доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештај о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план школе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија и наставе у природи;
 6. расписује конкурс за избор директора;
 7. закључује са директором школе уговор из чл. 124. став 1. Закона;
 8. одлучује о правима и обавезама директора школе;
 9. доноси одлуку о проширењу делатности школе;
 10. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 11. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом остваривању;
 12. одлучује по жалби  на решење директора;
 13. обавља и неке друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.