Савет родитеља

Uncategorized

ШТА ЈЕ САВЕТ РОДИТЕЉА?

Савет родитеља је саветодавно тело које има важну улогу у креирању подстицајног и безбедног окружења за децу и младе и стварању радне и топле атмосфере у установи. Савет доприноси и унапређивању сарадње родитеља и установе јер представља спону између других родитеља, наставника, органа управљања и деце. Савет родитеља делује и као катализатор промена у локалној заједници.

КО СУ ЧЛАНОВИ САВЕТА И КАКО СЕ БИРАЈУ?

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи. Чланови Савета родитеља бирају се јавним гласањем на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку, најкасније до 15. Септембра.

КАКО РАДИ САВЕТ?

Савет родитеља има свој план рада који је саставни део Годишњег плана рада образовне установе. Чланови се састају једном месечно или чешће (по потреби) и могу да доносе закључке и одлуке само ако седници присуствује већина од укупног броја чланова Савета. Седнице Савета родитеља су јавне и могу им присуствовати остали родитељи, васпитачи, наставници и стручни сарадници.

ШТА КАЖЕ ЗАКОН?

Савет родитеља, према члану 58 Закона о основама система образовања и васпитања:

  1. предлаже представнике (3) родитеља деце у образовној установи
  2. предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
  3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно–васпитног рада;
  4. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
  5. разматра предлог Програма образовања и васпитања, Развојног плана, Годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
  6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
  7. предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
  8. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
  9. учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које организује установа и разматра извештаје;
  10. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању; обавља и друге послове у складу са статутом установе