Чланови Школског одбора

  Представник  локалне самоуправе  Представник Савета родитељиЧлан колектива
  Марија Дрманић  Тамара МитровићРадослава Живановић
  Војиславка Вукадиновић  Ненад БогдановићДражен Шипка
  Данијела Стевановић  Ана ДосковићНебојша Илић

Школски одбор представља орган управљања у школи и  има девет чланова.

Мандат чланова Школског одбора траје четири године.

Поступак за именовање нових чланова покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходног одбора.  Председник се бира већином гласова свих чланова.

Школски одбор чине: три представника Наставничког већа, односно запослених у школи, три представника Савета родитеља и три представника јединице локалне самоуправе.

Савет родитеља чине 54 представника родитеља из сваког одељена. Бојана Кићовић је председник Савета родитељи за школску 2020/2021. годину.

Kојим питањима се бави Школски одбор?

 1. доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештај о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план школе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија и наставе у природи;
 6. расписује конкурс за избор директора;
 7. закључује са директором школе уговор из чл. 124. став 1. Закона;
 8. одлучује о правима и обавезама директора школе;
 9. доноси одлуку о проширењу делатности школе;
 10. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 11. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њиховом остваривању;
 12. одлучује по жалби  на решење директора;
 13. обавља и неке друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

ШТА ЈЕ САВЕТ РОДИТЕЉА?

Савет родитеља је саветодавно тело које има важну улогу у креирању подстицајног и безбедног окружења за децу и младе и стварању радне и топле атмосфере у установи. Савет доприноси и унапређивању сарадње родитеља и установе јер представља спону између других родитеља, наставника, органа управљања и деце. Савет родитеља делује и као катализатор промена у локалној заједници.

КО СУ ЧЛАНОВИ САВЕТА И КАКО СЕ БИРАЈУ?

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи. Чланови Савета родитеља бирају се јавним гласањем на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку, најкасније до 15. Септембра.

КАКО РАДИ САВЕТ?

Савет родитеља има свој план рада који је саставни део Годишњег плана рада образовне установе. Чланови се састају једном месечно или чешће (по потреби) и могу да доносе закључке и одлуке само ако седници присуствује већина од укупног броја чланова Савета. Седнице Савета родитеља су јавне и могу им присуствовати остали родитељи, васпитачи, наставници и стручни сарадници.

ШТА КАЖЕ ЗАКОН?

Савет родитеља, према члану 58 Закона о основама система образовања и васпитања:

 1. предлаже представнике (3) родитеља деце у образовној установи
 2. предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
 3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно–васпитног рада;
 4. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 5. разматра предлог Програма образовања и васпитања, Развојног плана, Годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 7. предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 8. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 9. учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које организује установа и разматра извештаје;
 10. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању; обавља и друге послове у складу са статутом установе

Članovi  saveta roditelja

САВЕТА РОДИТЕЉА  

Школска 2020/2021. година
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА
1/1Душица Блаженовић5/1Словић
1/2Марија Јовановић5/2Бојан Кићановић
1/3Ивана Драгичевић5/3Кристина Корићанац
1/4Весна Ђокић5/4Марина Павловић
1/5Слађана Лукић5/5Јована Трнавац
1/6Ален Ћосовић5/6Јелена Бацковић 
1/7Индира Аламеровић5/7Гиљтен Османовски
2/1Ирена Поповић 6/1Милица Јојић
2/2Снежана Јованов6/2Драгана Спасојевић
2/3Славиша Костић6/3Жељана Панић
2/4Снежана Ђурић6/4Тамара Ковачевић
2/5Маја Шикић6/5Жељко Долијановић
2/6Јована Рачић6/6Драгана Миленковић
6/7Анђелија Цветковић
3/1Борка Терзић7/1Ирена Милановић 
3/2Бојана Марковић7/2Дане Стојчевски
3/3Марија Николић7/3Благица Алексић
3/4Рада Маринков7/4Тамара Митровић
3/5Наталија Самарџија7/5Ана Досковић
3/6Ана Ћендић7/6Ненад Богдановић
7/7Гордана Алавања
4/1Ђурђа Боснић8/1Самира Або Дан
4/2Снежица Милошевић8/2Јелена Величковић
4/3Ивана Стаменковић8/3Рената Војновић
4/4Ивана Матовић8/4Дејан Ракић
4/5Боро Јошиковић8/5Ика Радусиновић
4/6Светлана Ђукић8/6Мирјана Голић
4/7Дејан Ђорђевић8/7Љиљана Бабић